Perseus pro neorganizovanou mládež


Sml.č. 0649/2017/KVA

Závěrečná zpráva


Obsah

01. Stručný popis realizace projektu, aktivity projektu
02. Informace o pořadadateli
03. Cíl a výsledky projektu
04. Publicita a propagace projektu - prezentace Statutárního města Ostravy
05. Příloha k vyúčtování projektu

1. Stručný popis realizace projektu
Spolek Perseus projektem „Perseus pro neorganizovanou mládež“ pomohl mládeži získat kompetence v oblasti vyjadřování, komunikace, týmové spolupráce, prezentace na veřejnosti a to prostřednictvím tréninků a workshopů, dále společných návštěv zajímavých míst na území města Ostrava a společné řízené diskuze o problémech mládeže. Společně se mládež scházela ve studiu, v klubovně, na ulici a zajímavých místech, v březnu 2x vyjela do Kunčic pod Ondřejníkem, kde probíhaly teambuildingové aktivity a tréninky na podporu týmové spolupráce. Výčet všech uskutečněných aktivit uvádíme níže.

Uskutečněné aktivity:
1. Trénink na podporu týmové spolupráce 1
2. Trénink na podporu týmové spolupráce 2
3. Workshop mediální výchova 1
4. Workshop mediální výchova 2
5. Exit game (4 skupiny)
6. Večerní hra ve městě
7. Pravidelné schůzky mládeže

V průběhu roku se vytvořila skupina mladých, kteří docházeli na aktivity pravidelně. Činnost byla otevřena rovněž nahodilým účastníkům. Všechny aktivity probíhaly v duchu přátelství, společenské etikety, správného vyjadřování bez používání cizích slov a vulgarizmů. Výsledky své práce si návštěvníci měli možnost vzájemně prezentovat a vzájemně za odborné pomoci komentovat. Velkým přínosem byl kontakt s dětmi turistického oddílu mládeže č.19061 z Osttravy Dubiny, kdy mládež mohla své zkušenosti uplatnit v praxi na aktivitách s dětmi školního věku. Workshopy, tréninky a vzdělávací hry byly zajištěny odborným lektorem. Frekventanti si mohli vyzkoušet na vlastní kůži netradiční a velmi potřebné aktivity, zúčastnit se tzv. Edularp v autentickém prostředí ponorky. Aktivity měly velký ohlas a postupně se dařilo skupinu mladých rozšiřovat.

2. Informace o pořadateli
2.1. Identifikační údaje
Název: Perseus, zapsaný spolek
Právní forma: spolek
IČ: 22693378
Sídlo: Chelčického 531/3, 702 00 Ostrava
Oprávněná osoba: Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, předsedkyně spolku

Perseus je spolek (dříve občanské sdružení), který se věnuje především práci s mladými lidmi a dětmi, vedení dětské redakce Junior TV a také organizování společenských a osvětových akcí.

3. Cíl a výsledky projektu „Perseus pro neorganizovanou mládež“
Cílem projektu „Perseus pro neorganizovanou mládež“ bylo zlepšit komunikační dovednosti mládeže ve věku 15 – 21 let. Vštěpit zúčastněným, že slušné chování není projevem slabosti. Snažit se také zlepšit vztahy mezi jednotlivými členy mládežnické skupiny, která byla do projektu zapojena a naučit jednotlivé členy týmové spolupráci. Vše se podařilo prostřednictvím výukových her, workshopů, tréninků. Cíl byl splněn v plném rozsahu.

4. Publicita projektu
O publicitu jsme se starali po celou dobu realizace projektu. Informace o spolufinancování projektu městem Ostrava byla uvedena na všech letácích, které informovaly o akcích, na certifikátech, diplomech a účastnických listech, také na výukových materiálech. Účastníci obdrželi trička s logem města. Informace o partnerství města na projektu byla uveřejněna na webových stránkách spolku.

V Ostravě dne 11.12.2017

Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková
předsedkyně spolku


Vyúčtování projektu k náhledu zde
Sociální sítě