Natoč a sestříhej svůj videoklip 2020


Sml.č. 0983/2020/KVA

Závěrečná zpráva


Obsah

01. Stručný popis realizace projektu, aktivity projektu
02. Informace o pořadadateli
03. Cíl a výsledky projektu
04. Publicita a propagace projektu - prezentace Statutárního města Ostravy

1. Stručný popis realizace projektu
Spolek Perseus projektem „Natoč a sestříhej svůj videoklip“ napomohl mládeži získat kompetence v oblasti fotografování a natáčení krátkých videí. Účastníci se naučili základním pravidlům a trikům, úpravě fotek, střihům, výrobě foto prezentací. Dále pořizování videozáznamů, stříhání natočených snímků, kombinaci videí s fotografiemi, efekty, titulky, obrázky a mluveným komentářem. Přidanou hodnotou byla osobní prezentace klipů se zpětnou vazbou. Součástí projektu byly workshopy vedené odbornými lektory, výukové lekce, konzultace, důležitou součástí byla víkendová škola s teambuidingovým programem. Teambuildingový program napomohl ke vzájemnému poznání členů vytvořené skupiny mladých, kteří se pak aktivit účastnili pravidelněji a opravdovým zájmem, vzájemně si pomáhali a dokázali pracovat jako tým. Činnost byla otevřena rovněž nahodilým účastníkům. Mládež se s lektory společně scházela v objektu T centra na sídlišti Dubina, kde probíhaly výukové lekce, teambuildingové aktivity, workshopy i on-line komunikace. Z projektu byl zakouopen notebook, ktetrý byl používán při projekcích, on line výuce i pro práci účastníků. V období koronavirových opatření jsme jako náhradní řešení zvolili on-line prezentace, workshopy i konzultace. Tento kombinovaný způsob realizace se v konečném řešení ukázal jako prospěšný a obohacující. Aktivity probíhaly v duchu tolerance, respektu, společenské etikety, správného vyjadřování bez používání cizích slov a vulgarizmů. Společným dílkem mládeže je sestříhaný videozáznam soutěže Ostravská hůlka. Jednalo se o nelehký úkol, protože soutěž probíhala on line ze záznamů různorodé kvality a v různorodých formnátech. Výčet všech uskutečněných aktivit uvádíme níže.

Uskutečněné aktivity:
1. Workshop 1
2. Workshop 2
3. Výukové on line lekce
4. Víkendová škola s treambuildingovým programem
5. Workshop 3
6. Výukové on line konzultace
7. Online prezentace prací se zpětnou vazbou
8. Týmová spolupráce – Sestřih soutěže Ostravská hůlka
9. Závěrečné vyhodnocení, předání certifikátů


2. Informace o pořadateli
Identifikační údaje
Název: Perseus, zapsaný spolek
Právní forma: spolek
IČ: 22693378
Sídlo: Chelčického 531/3, 702 00 Ostrava
Oprávněná osoba: Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, předsedkyně spolku


3. Cíl a výsledky projektu „Natoč a sestříhej si svůj videoklip“
Cílem projektu „Natoč a sestříhej si svůj videoklip“ bylo smysluplné využívání volného času mládeže ve věku 12-18 let, naučit se nejen pořizovat audiovizuální záznamy, ale umět je na zákldě prožitků a vlastních zkušeností zpracovat a správně použít. Snažit se vytvořit příjemnou pracovní a týmovou atmosféru mezi jednotlivými členy mládežnické skupiny, která byla do projektu zapojena. Vše se podařilo prostřednictvím výukových her, workshopů, týmových prací a společných zpětných vazeb. Díky realizaci projektu a společnému tématu vznikly nové přátelské vztahy a zájem o další prohlubování kompetencí v oblasti audiovizuálního zpracování zážitků a činností. Cíl byl splněn v plném rozsahu.

4. Publicita projektu
O publicitu jsme se starali po celou dobu realizace projektu. Informace o spolufinancování projektu městem Ostrava byla uvedena na všech letácích, které informovaly o akcích, na certifikátech, účastnických listech, také na výukových materiálech. Informace o partnerství města na projektu byla uveřejněna na webových stránkách spolku.

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Statutárního města Ostrava.


V Ostravě dne 3.12.2020

Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková
předsedkyně spolku


Sociální sítě