Historie spolku

Zapsaný spolek Perseus byl založen v roce 2007. Na počátku jeho vzniku stáli lidé, pracující v médiích, kteří chtěli své bohaté zkušenosti z této sféry využít také ve třetím sektoru. Novináři, divadelníci, filmaři a kantoři se spojili dohromady, aby své schopnosti, energii a čas věnovali dobré věci. A hned si stanovili řadu cílů: rozšiřovat občanskou společnost, pracovat s dětmi, vzdělávat, poskytovat informační a poradenskou činnost atd. Od té doby z. s. Perseus pracuje na projektech, které naplňují jeho vize a které přispívají k upevňování občanské společnosti v této zemi.

Poslání a základní cíle spolku

Zapsaný spolek Perseus je založen na podporu uměleckých a ekologických aktivit mladých lidí a na podporu rozvoje neziskového sektoru a občanské společnosti.

Spolek sleduje tyto základní cíle:

  • Zajišťování informační, poradenské a servisní činnosti pro neziskový sektor.
  • Podílení se na vzdělávacích programech pro školy a neziskové organizace.
  • Působení v oblasti práce s dětmi a mládeží včetně práce s hendikepovanými dětmi a mládeží.
  • Podpora environmentální výchovy

Klademe si rovněž za cíl poskytnout kvalitní a hodnotné mimoškolní, volnočasové aktivity pro děti a mládež, působit v oblasti prevence kriminality. Naši prioritou je předávat naše zkušenosti v oblasti práce v médiích, pomáhat začínajícím filmařům, připravovat kulturní akce, soutěže, zapojit děti a školní mládež do tvůrčí činnosti.

Chceme také mladým lidem umožnit vstup na televizní obrazovky, poskytnout jim zkušenosti a prostor pro tvorbu vlastního pořadu. Nedílnou součástí naší filozofie je také osvětová výchova, směřující k potlačování sociálně patologických jevů.

Tím, že dáváme dětem možnost působit na své vrstevníky, organizovat je, zapojovat je do kulturních činností a vytvářet pro ně pořady, pěstujeme v nich již v raném věku zárodky občanské zodpovědnosti a smysl pro občanskou společnost.

Struktura spolku

Spolek Perseus je nestátní nezisková organizace zaregistro­vaná u Ministerstva vnitra.

VALNÁ HROMADA:
Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, Mgr. Jan Mořkovský, Ing. Bc. Patrik Šajtar, Karel Mrózek, Vladimír Redl


STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE – PŘEDSEDA:
Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková

Sociální sítě